Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

Ez az adatkezelési tájékoztató Gyergyói Szilvia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) azon természetes személy vendégeinek és üzleti partnereinek személyes adatai kezelésével, adatkezeléssel kapcsolatos jogaikkal és jogorvoslati lehetőségeikkel kapcsolatosan nyújt tájékoztatást, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik, ideértve azok Adatkezelő weboldalán (https://szilvi-pilates.hu) és közösségi médiafelületein keresztül történő igénybevételét is. A jelen tájékoztatóban foglaltak szerint az adatkezeléssel érintett személyek (a továbbiakban Érintett) az Adatkezelő természetes személy vendégei, honlapjának és közösségi média felületeinek látogatói, valamint az üzleti partnerek azon munkatársai, akik az üzleti együttműködésben kapcsolattartóként vesznek részt. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és ügyfelei személyes adatainak védelmét, elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme mellett. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan műszaki és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő kifejezetten kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a mindenkori hatályos vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályoknak. Az Adatkezelő a weboldalán folyamatosan elérhető jelen tájékoztatóval teljesíti az előzetes tájékoztatás kötelezettségét adatkezelési tevékenységével összefüggésben. Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosíthatja, erről mindenkor kellő időben értesíti az érintetteket.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

név: Gyergyói Szilvia egyéni vállalkozó székhely: 1192 Budapest, Gellért utca 5. fsz. 6. nyilvántartási száma: 66960166-1-43
Adatkezelő elérhetőségei: levélben: 1192 Budapest, Gellért utca 5. fsz. 6. emailben:

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR);

– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Reklámtv.)
– 2001. évi CVIII. Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Elker.tv.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.);

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

4. FOGALMAK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

5. AZ ADATKEZELÉS FŐ CÉLJA

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait elsődlegesen a következő célból kezeli: szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, időpontegyeztetés, elektronikus
tartalomhoz való hozzáférés igénylése, számlázással kapcsolatos ügyintézés, reklamációkezelés,
Érintettek tájékoztatása a szolgáltatással kapcsolatos fontos információkról. Az adatkezelés adatkörök
szerinti részletes leírását a 7. pont tartalmazza.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

– A következő esetekben: kapcsolatfelvétel, időpontegyeztetés, az igényelt szolgáltatás
egyeztetése, képmás vagy vélemény/hozzászólás megjelenítése a weboldalon és közösségi
médiafelületeken: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az Érintett hozzájárulása);
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett az Adatkezelővel annak
hivatalos elérhetőségein, weboldalán vagy közösségi média felületein keresztül kapcsolatba lép,
megadja adatait, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez
egyértelműen jelzi. A hallgatás vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
– a szolgáltatás vagy elektronikus tartalom megrendelésével kapcsolatban megadott azon adatok
esetén, amelyeket az Adatkezelő nem az Érintett hozzájárulása alapján kezel: a GDPR 6. cikk (1)
b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges);
– számlázás, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése kapcsán, illetve esetleges fogyasztói
panasz kezelése esetén: a GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges)

7. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA, JOGALAPJA ÉS HATÁRIDEJE
Kezelt személyes adatok és kategóriái

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidők)

Az Adatkezelővel önként, közvetlenül (pl. személyesen vagy telefonon, emailben, a weboldalon vagy közösségi
médiafelületen keresztül) kapcsolatba lépő érintett személy
– neve
– elérhetőségi adata
(telefonszáma és/vagy emailcíme)
– közösségi média azonosítója
– igényelt szolgáltatás vagy elektronikus tartalom
– igényelt időpont
– küldött üzenete

Kapcsolattartás, időpont és szolgáltatás egyeztetése, rendszerüzenetek küldése, az Érintett tájékoztatása a
szolgáltatásokkal kapcsolatos fontos információkról, marketing. GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett hozzájárulása. Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A weboldalon regisztráló érintett személy
– felhasználóneve
– jelszava
– elérhetőségi adata
(telefonszáma és/vagy emailcíme)
– neve
– feltöltött profilkép
– egyéb önként megadott információk és hivatkozások
– rendelési adatok
– kurzusadatok és teljesítési adatok

Regisztráció a weboldalon, egyes szolgáltatások, termékek megrendelésének biztosítása, vásárlói kosár
kezelése, kurzusok kezelése.

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett hozzájárulása. Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (regisztráció törléséig, nem kötelező adatok törléséig).

Az Adatkezelővel önként, a weboldalon keresztül kapcsolatba lépő érintett személy

– emailcíme

Hírlevélküldés céljából.

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig).

Az Érintett neve és képmása, véleménye, amely az Adatkezelő közösségi médiafelületein (Facebook, Instagram), videomegosztó csatornáin (Youtube) megjelenik.

Tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (közösségi médiafelületen történő regisztráció törléséig, csatornáról történő leiratkozásig, vagy az egyedi hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig).

Érintett személy
– neve
– számlázási címe
– vásárolt szolgáltatás

Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése, kapcsolattartás.

GDPR 6. cikk (1) c) pontja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi A Számviteli tv. alapján a
bizonylat kiállítása és megőrzése céljából kezelt adatok tekintetében az adatkezelés időtartama vagy elektronikus szolgáltatás adatai
– egyéb, számlázáshoz szükséges adat A számlázás a szamlazz.hu szolgáltatásának igénybevételével történik kötelezettség teljesítéséhez szükséges az szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év (Számv. tv. 169. § (2) bek.).

Érintett személy
– neve
– szöveges értékelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás kapcsán

Véleménynyilvánítás biztosítása, minőség biztosítása, szolgáltatás fejlesztése

GDPR. 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett hozzájárulása

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a szöveges értékelés Érintett általi törléséig) Adatkezelő részére a tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszban megadott személyes adatok, delegalább a panaszt tevő magánszemély neve, lakcíme, elektronikus panaszbejelentés esetén emailcíme Vezetett dokumentumok: panaszról felvett jegyzőkönyv, adott válasz Panasz elbírálása GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges A panaszról felvett jegyzőkönyv és az arra adott válasz másolati példányait a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 (három) évig kell megőrizni.

A fenti személyes adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő mint egyéni vállalkozó, valamint egyes
adatok tekintetében a 9. pontban meghatározott adatfeldolgozók jogosultak.
A személyes adatok tárolási helye az Adatkezelő saját informatikai eszközei, a weboldalon és közösségi
médiafelületeken megjelenő adatok esetén a 9. pont szerinti adatfeldolgozók.
Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel. Tevékenysége során az érintettre vonatkozó különleges
adat megszerzésére nem törekszik, a tudomására jutott különleges adatot nem rögzíti és nem továbbítja
harmadik személy részére.
8. COOKIE KEZELÉS A WEBOLDALON
Az Adatkezelő weboldalának böngészése során cookie-kat, másnéven sütik, azaz kisméretű egyedi
szöveges információs fájlok kerülhetnek elhelyezésre az Érintett számítógépén. Ezek célja lehet:
– az Érintett beazonosítása a weboldalon
– a navigáció megkönnyítése a weboldalon, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói
élményt
– a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai információk gyűjtése annak
továbbfejlesztése érdekében
– hírlevélküldés biztosítása az azt kérő Érintettnek
– weboldal funkcionalitásának biztosítása
Az Érintettnek nem kötelező a cookie-k használatát engedélyeznie, azokat letilthatja a weboldalon vagy a
böngészőben, ugyanakkor ebben az esetben előfordulhat a felhasználói élmény csökkenése, illetve
egyes funkciók elérhetetlenné válhatnak vagy nem megfelelően fognak működni.
9. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatok megismerésére és azok kezelésére azon
személyek köre jogosult, amelyek számára a feladat ellátásához a személyes adatok megismerése
elengedhetetlen.
Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében a kezelt személyes adatokat az alábbi
Adatfeldolgozóknak továbbíthatja:

– weboldal üzemeltetése (tárhelyszolgáltatás és weboldal üzemeltetése): ININET Internet Kft. (1063
Budapest Szinyei Merse utca 10.) Elérhetőség: , https://ininet.hu/ tel: +36 20 293
9058. Adatkezelési tájékoztató: https://ininet.hu/adatkezelesi-tajekoztato
– közösségi médiafelület üzemeltetése: Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Írország).
Adatkezelési tájékoztató: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation?_fb_noscript=1
– videomegosztó platform üzemeltetése és emailszolgáltatás: Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Írország).
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1
– számlázás: KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu) (1031 Budapest, Záhony utca 7.) Elérhetőség:
, https://www.szamlazz.hu Adatkezelési tájékoztató:
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem
Adattovábbítás:
Az Adatkezelő az Érintett adatait kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy
jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja harmadik személy részére.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy bíróság vagy más hatóság, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása iránt megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ezen harmadik személyek,
szervek részére személyes adatot csak a jogszabályon alapuló felhívásában foglaltaknak megfelelően ad
ki.
Az Adatkezelő a GDPR 13. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kijelenti, hogy az Európai Gazdasági
Térség országain kívülre vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít általa kezelt adatot.
10. AZ ÉRINTETT JOGAI
Hozzájárulás visszavonásának joga
Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett az Adatkezelő részére küldött
írásos nyilatkozattal bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott, valamint az egyéb jogi alapon végzett
adatkezelések jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása lehetséges a weboldalon lévő regisztráció
törlésével, a csatornáról történő leiratkozással, egyedi hozzájárulás visszavonása esetén a
emailcímre írt elektronikus levéllel vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai
levéllel. A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevélben található linkre kattintással lehetséges.
Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett ezen kérelmét benyújthatja a
emailcímre írt elektronikus levélben vagy az Adatkezelő székhelyére címzett
postai levélben.
Helyesbítéshez való jog
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését
kérje. Az Érintett ezen kérelmét benyújthatja a emailcímre írt elektronikus levélben
vagy az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben. A weboldalon megadott regisztrációs és
kapcsolattartási adatokat az Érintett a weboldalon saját maga módosíthatja.
Törléshez való jog (az „elfeledtetés joga”)
Az Érintettet megilleti a jog, hogy kérje a kezelt adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték,
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja,
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az Érintett ezen kérelmét benyújthatja a emailcímre írt elektronikus levélben vagy
az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben.
Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult kérni, hogy korlátozásra kerüljenek a kezelt adatai (az adatkezelés korlátozott
jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A korlátozás
addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi. Az Érintett ezen kérelmét
benyújthatja a emailcímre írt elektronikus levélben vagy az Adatkezelő
székhelyére címzett postai levélben.
Panasz és jogorvoslat
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását
kezdeményezze, továbbá bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével
vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem
következett be.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
emailcím:
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Bírósági jogorvoslat esetén a perre az Adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az
Érintett választása szerint – az Érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt
is megindítható.
A fenti jogaik tiszteletben tartása mellett Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti
hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél
gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg az Adatkezelőt a jelen adatkezelési tájékoztatóban
foglalt elérhetőségei bármelyikén.